Privacyverklaring

De Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers (VSFL) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van het bezoek aan de website van de VSFL worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Lidmaatschap

Gegevens zoals bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats zijn al bekend bij de VSFL wanneer er sprake is van een lidmaatschap. De gegevens die vanwege het lidmaatschap en eventuele deelname aan cursus/wedstrijd/evenement/KCM worden verzameld, worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden.


Gebruik van persoonsgegevens

De VSFL zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

ž daarvoor toestemming is gegeven;

ž er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Wanneer er vragen zijn over dit privacyreglement of een klacht over de manier waarop met de persoonsgegevens wordt omgaan dan kunt u contact met ons opnemen via: secretaris@schnauzervereniging.nl


Verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon; elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het kan gaan om bijvoorbeeld de naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan een persoon gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.


Verwerkingsverantwoordelijke

Het Bestuur van de VSFL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in, dat het Bestuur de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. De secretaris van de vereniging heeft de verwerkingsverantwoordelijkheid in portefeuille.


Gebruik persoonsgegevens

De VSFL verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden en alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging:

  1. Voor de ledenadministratie;
  2. Voor het versturen van informatie en/of het clubblad
  3. Voor het organiseren van evenementen en de KCM
  4. Voor het informeren en adviseren
  5. Voor het afhandelen van klachten en complimenten
  6. Om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.


Waarom mag de VSFL persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag de VSFL alleen persoonsgegevens verwerken wanneer daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De vereniging hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

ž na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;

ž in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

ž om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

ž in verband met de gerechtvaardigde belangen van de VSFL, waarbij de vereniging erop let dat de impact op de privacy van een verenigingslid zo beperkt mogelijk is.


Bewaren persoonsgegevens

De VSFL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.


Verkrijgen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden rechtstreeks verkregen door aanmelding van het lidmaatschap en inschrijving voor een keuring, opleiding of examen of evenement.


Verstrekken persoonsgegevens

Door het Bestuur worden persoonsgegevens gedeeld met instructeurs, cursus-, evenement-, en examenfunctionarissen. Geen van deze functionarissen houdt zelf archief. Na het evenement worden de gedeelde persoonsgegevens retour gestuurd aan het Bestuur ter archivering en/of vernietigd. De VSFL zal persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.


Beveiliging

De VSFL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De VSFL draagt er zorg voor dat persoonsgegevens niet rondslingeren op USB-sticks of harde schijven. De bestuursleden die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. PC’s zijn beschermd met wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd. Ook worden er regelmatig back-ups gemaakt, zodat bij een computercrash geen gegevens verloren gaan.


Privacyrechten

Er bestaat recht op inzage in de eigen persoonsgegevens, verder bestaat het recht om te vragen om correctie, beperking of verwijdering van de eigen persoonsgegevens en daarnaast kan worden gevraagd om overdracht van gegevens. Tenslotte kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de eigen persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan kunnen deze te allen tijde worden ingetrokken. Dit kan via een schriftelijk verzoek (waaronder per e-mail).

Vragen dan wel verzoeken met betrekking tot privacy gerelateerde zaken kan worden gestuurd aan: secretaris@schnauzervereniging.nl. Een lid van de VSFL is gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van de eigen persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

De VSFL behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring VSFL en adviseert om regelmatig de laatste versie van het statement te controleren.

 

Vragen?

Wanneer er nog vragen zijn over de Privacyverklaring VSFL neem dan contact op met: secretaris@schnauzervereniging.nl.